Ziwa rezerwat o powierzchni 70 kilometrów kwadratowych i jest jedynym miejscem w Ugandzie, gdzie można zobaczyć białe nosorożce żyjące na wolności. Obecnie jest domem dla trzydziestu trzech południowych białych nosorożców. Lokalizacja jest w pobliżu wioski Mukerenge w dystrykcie Nakasongola. Zespół około 78 strażników parku pilnuje nosorożców 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, aby zapewnić im bezpieczeństwo. W Afry­ce wystę­pu­ją dwa gatun­ki noso­roż­ca, czar­ny i bia­ły, i oba są zagro­żo­ne. Głów­nym powo­dem polo­wań na te wspa­nia­łe zwie­rzę­ta jest pozy­ski­wa­nie ich rogów. Dla­cze­go mówi się „bia­łe noso­roż­ce” sko­ro są sza­re? Są dwie teo­rie — jed­na mówi, że nazwa pocho­dzi od bia­łych warg zwie­rzę­cia. Dru­ga zakła­da, że nazwa nie ma związ­ku z kolo­rem, a z błę­dem języ­ko­wym. Począt­ko­wo gatu­nek nazy­wa­no wyd rhi­no (wyd- po afry­kań­sku ozna­cza sze­ro­ki). Okre­śle­nie to odno­si­ło się to sze­ro­kie­go pyska noso­roż­ców, a przez angiel­skich osad­ni­ków zosta­ła błęd­nie prze­tłu­ma­czo­na na whi­te rhi­no i taka wer­sja się utrwa­li­ła.